บันทึกหนาวเย็น ตอน ๐๖: 
 
"การเดินทางครั้งนี้ ทำให้ผมเห็นความง่ายของชีวิตมากขึ้น 
มองเห็นความธรรมดาของผู้คน 

ผมได้ลองคิด พูด แสดงออก ให้แก่ผู้คนรอบข้าง ผู้ร่วมเดินทาง 
จนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่มีความหมายแก่ตัวเอง 

ยิ่งเดินทางยิ่งตอกย้ำสิ่งที่ผมพยายามปะติปะต่อเี่กี่ยวกับมนุษย์มากขึ้น 
โดยเฉพาะ 'ความง่าย' และ 'ความธรรมดา' ของมนุษย์เรา,

"เพราะคิดจึงเกิด" มันเป็นแบบนั้นจริงๆ 
หลากหลายชีวิตพยายามวิ่งเข้าหาความสมบูรณ์ของตัวเอง 
วิ่งเข้าหาการมีตัวตนของตัวเอง วิ่งเข้าหาสิ่งที่กำลังหลอกตัวเอง 
ความสุขสมบูรณ์มีอยู่แล้วในตัวตน 
 
วิษณ์ (บอย)
 
 

Comment

Comment:

Tweet